คำถามที่ถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับความคุ้มครอง

– เฉพาะบุคคลภายนอก หมายถึง ประกันคุ้มครองบุคคลภายนอกเฉพาะในส่วนของทรัพย์สิน  และร่างกายจากการบาดเจ็บเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ
– ประกันคู่สัญญา หมายถึง ประกันคุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้อื่นในกรณีเกิดอุบัติเหตุรถชน เฉพาะเมื่อคู่กรณีเป็นรถหรือคนเท่านั้น 
– ประกันแบบครบวงจร หมายถึง ประกันคุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้อื่นในกรณีเกิดอุบัติเหตุรถชน ทั้งที่มีและไม่มีคู่กรณีเป็นรถหรือคน
ความหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองในประกัน
– ความคุ้มครอง และความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หมายถึง รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นรถ สินทรัพย์ สิ่งปลูกสร้าง อาคาร ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และผู้ทำประกันเป็นฝ่ายผิด
– ความคุ้มครอง และความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ของบุคคลภายนอก หมายถึง รับผิดชอบเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยต่อความสูญเสียของชีวิต หรือการบาดเจ็บในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุของบุคคลภายนอก และผู้ทำประกันเป็นฝ่ายผิด
– ความคุ้มครอง และความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์แบบมีคู่กรณี หมายถึง คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่ทำประกันกรณีเกิดอุบัติเหตุชนกับรถคันอื่น แต่ไม่รวมกรณีชนสัตว์ และสิ่งของอื่นๆ
– ความคุ้มครอง และความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์แบบไม่มีคู่กรณี หมายถึง คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่ทำประกันกรณีเกิดอุบัติเหตุชนกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่รถ
– ความคุ้มครอง และความรับผิดต่อการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ หมายถึง คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่ทำประกันในกรณีรถยนต์เกิดไฟไหม้ และสูญหาย
– ความคุ้มครอง และความรับผิดต่อความเสียหายจากน้ำท่วม หมายถึง คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่ทำประกัน ที่จอดอยู่จากกรณีน้ำท่วม หรืออุทกภัย ยกเว้นกรณีที่ผู้ขับขี่จงใจขับรถเข้าไปในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วม หรืออุทกภัย
– การรับผิดส่วนแรก หมายถึง ค่าใช้จ่ายส่วนแรกที่ผู้ทำประกันต้องจ่ายเพื่อรับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีอุบัติเหตุ โดยที่ส่วนเกินทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะส่งผลให้เบี้ยประกันของคุณถูกลง เหมาะกับผู้ขับขี่ที่ไม่ค่อยประสบอุบัติเหตุ และต้องการความคุ้มครองความเสียหายที่สูง
– การเติมน้ำมันกรณีฉุกเฉิน หมายถึง ความคุ้มครองนี้เพิ่มให้ผู้ทำประกันสามารถโทรขอความช่วยเหลือ กรณีน้ำมันหมดกลางทาง โดยสามารถเติมน้ำมันได้สูงสุด 300 บาท 
– ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน หมายถึง ความคุ้มครองนี้เพิ่มให้ผู้ทำประกันสามารถโทรขอความช่วยเหลือกรณีรถเสีย หรือยางแบน ไม่สามารถขับต่อได้ โดยทางเราจะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ประสานงานเพื่อให้คุณสามารถขับขี่ต่อไปได้
– บริการรถลากจูง หมายถึง ความคุ้มครองนี้เพิ่มให้ผู้ทำประกันสามารถโทรขอความช่วยเหลือกรณีรถเสีย หรือยางแบน ไม่สามารถขับต่อได้ โดยทางเราจะให้ความช่วยเหลือประสานงานขอบริการรถลากจูงเพื่อนำรถของคุณเข้าอู่ได้
– การประกันตัวผู้ขับขี่ (ถ้าถูกดำเนินคดี) หมายถึง กรณีผู้ทำประกันเป็นฝ่ายผิด เป็นผลให้เกิดความสูญเสียของชีวิต หรือบาดเจ็บ  และถูกคุมขัง ทางเราจะดำเนินการจ่ายค่าปรับเพื่อประกันตัวคุณ

ก่อนที่ทางบริษัทจะรับทำประกันภัยรถยนต์ จะต้องมีการตรวจสอบสภาพรถของคุณก่อน ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่าการสำรวจสภาพรถล่วงหน้า จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที โดยเราจะส่งทีมงานไปตามสถานที่ที่คุณสะดวก เพื่อทำการเก็บภาพรถของคุณด้วยกล้องวิดีโอ  และกรุณานำใบอนุญาตขับขี่ และสมุดทะเบียนรถยนต์มาด้วย เพื่อใช้ในการดำเนินการ
หมายเหตุ : กรณีผู้ทำประกันต้องการรวมความเสียหายของรถไว้ในส่วนของความคุ้มครองด้วย ต้องทำการส่งรูปถ่ายการสำรวจสภาพรถล่วงหน้า

เราคิดคำนวณจากรุ่นรถ และคุณลักษณะ คุณสมบัติ ที่คุณได้แจ้งรายละเอียดข้อมูล รวมถึงความต้องการต่างๆของคุณให้เราทราบ ยิ่งเราได้ข้อมูลจากคุณมาก เราก็จะยิ่งเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เราช่วยคัดสรรตัวเลือกที่เหมาะสม โดยให้สิทธิประโยชน์สูงสุด ตอบโจทย์ที่คุณต้องการได้

ค่าเอ็กเซส (excess) หรือค่าส่วนเกิน คือ จำนวนเงินที่คุณตกลงรับผิดชอบกรณีที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุที่ผิดจากเงื่อนไขความคุ้มครอง เช่น กรณีรถยนต์ถูกขีดข่วน และไม่สามารถหาตัวผู้ทำได้ หรือไม่มีคู่กรณี คุณจะต้องเป็นผู้เสียค่า excess ในการซ่อมแซมครั้งนั้น ซึ่งจำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับกรณี หรือตามที่ตกลงกันไว้

การประกันภัยรถยนต์ มี 2 ประเภท
 1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ คือ พ.ร.บ. เป็นการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัดให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. โดยกฎหมายบังคับให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกต้องทำ พ.ร.บ. และต้องมีไว้เป็นขั้นพื้นฐาน
2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คือ การตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์ของตนเองเพิ่มด้วยความสมัครใจ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น ได้ส่วนของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถ หรือความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอก

พ.ร.บ.รถยนต์ กับ ภาษีรถยนต์ ต่างกันยังไง 
1. พ.ร.บ.รถยนต์ คือ เอกสารที่ใช้คุ้มครองค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบภัยจากรถยนต์ โดยลักษณะของ พ.ร.บ. จะอยู่บนกระดาษขนาด A4 ขอบข้างมีแถบสีเงิน ซึ่งเป็นเอกสารจำเป็น ที่ใช้ในการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ถ้ารถยนต์คันไหนไม่มี พ.ร.บ. ก็จะไม่สามารถต่ออายุของป้ายภาษีรถยนต์ได้
2. ป้ายภาษีรถยนต์ คือ เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าได้มีการต่อภาษีรถประจำปีอย่างถูกต้องกับกรมขนส่ง ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ โดยแผ่นป้ายภาษีรถยนต์จะมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็ก ส่วนใหญ่จะติดอยู่ที่กระจกรถยนต์

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุขัดข้อง จะแจ้งเคลมอย่างไร
1. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ให้ตั้งสติไว้ อย่าเพิ่งตกใจ
2. ติดต่อฟินอินชัวรันส์ โทร. 091-493-9999 หรือบริษัทประกันต้นสังกัด
3. ทางบริษัทจะรับเรื่องของคุณ และประเมินความเสียหายเบื้องต้นให้
– ในกรณีที่รถคุณ ยางแตก ยางแบน น้ำมันหมดกลางทาง เราจะส่งพนักงานไปยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือคุณ (กรณีซื้อเพิ่ม)
– ในกรณีที่รถคุณเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถขับต่อได้ เราจะส่งรถยกรถลาก ไปยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อนำรถคุณเข้าศูนย์ซ่อม (กรณีซื้อเพิ่ม)
– ในกรณีที่รถคุณเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี เราจะประสานงานกับบริษัทประกันต้นสังกัดให้ติดต่อ และไปหาคุณที่จุดเกิดเหตุในเวลาไม่เกิน 30 นาที
4. ระหว่างที่รอรถซ่อม เรามีบริการรถเช่าราคาพิเศษให้คุณได้ใช้งาน (กรณีซื้อเพิ่ม)

ขั้นตอนมีดังนี้
1. แจ้งรายละเอียดกับ ฟินอินชัวรัสน์ โทร. 091-493-9999 หรือบริษัทประกันต้นสังกัด
2. เราจะรีบประสานงานกับบริษัทประกันต้นสังกัดให้ติดต่อ และไปหาคุณที่จุดเกิดเหตุในเวลาไม่เกิน 30 นาที

ขั้นตอนมีดังนี้
1. ตรวจสอบร่างกายของคุณว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ อยู่ในระยะที่ปลอดภัยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
2. แจ้งตำรวจ
3. แจ้งฟินอินชัวรัสน์ โทร. 091-493-9999 หรือบริษัทประกันต้นสังกัด
4. เราจะรีบประสานงานกับบริษัทประกันต้นสังกัดให้ติดต่อ และไปหาคุณที่จุดเกิดเหตุในเวลาไม่เกิน 30 นาที
5. เตรียมเอกสารประกอบการช่วยเหลือแบบฉุกเฉินไว้ให้พร้อม เพื่อความรวดเร็ว

ด้านความปลอดภัยของระบบ และข้อมูล
เราให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า และดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาระบบ และมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยและมั่นคงโดยได้ทำการจดทะเบียน SSL กับ ( Z.com Secure by GMO ) 
ด้านความปลอดภัยในการชำระเงิน
เราใช้ระบบชำระเงินที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยของธนาคารกสิกร และระบบ 2C2P

คุณสามารถชำระเบี้ยประกัน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ โดยชำระเข้าบริษัทประกันภัยโดยตรง
– บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต (2C2P)
– โอนเงินผ่านธนาคาร หรือใช้ Internet banking

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้